Post

Vil du være med å utvikle borettslaget vårt?

Posted on January 28, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Er du vårt neste styremedlem i Solhøgda Borettslag?

Vi trenger engasjerte representanter til å styre borettslaget. Vi søker deg som vil det beste for alle oss som bor her. Det innebærer å være initiativrik, bestemme hva vi skal bruke pengene våre på, vedlikehold, utvikling og å jobbe for samhold blant beboerne.

Vi søker kandidater til styrevervene; styreleder og styremedlem. Både styreleder og styremedlem velges for 2 år. Er du interessert?

Hva innebærer det å sitte i styret?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne. Det kreves ingen styreerfaring, men et sterkt ønske og engasjement for å gjøre dette borettslaget til et attraktivt sted å leve og trives. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, følge opp prosjekter og dialog med eventuelle samarbeidspartnere. Styrevervet er honorert, og dere møtes regelmessig til styremøter.

Kunne du tenkt deg å stille til valg, eller kjenner du noen å anbefale vil vi gjerne høre fra deg!

Spørsmål, henvendelser og forslag på kandidater kan sendes til valgkomiteen.

e-post: valg.solhogda@gmail.com

Med vennlig hilsen Sigrid, Eva og Silje i valgkomiteen.

 

_______________________________________________________________________

Are you our next board member in Solhøgda Borettslag /Community?

We need committed representatives to manage our housing community. We’re looking for you that want the best for all the residents living here, which involves deciding what to spend our money on, maintenance, development and working for cohesion amongst the residents.

We seek candidates for the positions; chairman and board member. Both the chairman and the board member are elected for 2 years. Are you the person we’re looking for?

What does being a board member imply?

The board members manages the community’s values on behalf of the residents. It requires no board experience, but a strong desire and commitment to make this housing association an attractive place to live and thrive. Among other things, the board is responsible for handling inquiries, prioritizing and carrying out maintenance tasks, following up ongoing projects and having a good dialogue with potential partners. The board positions are paid positions and you meet regularly for board meetings.

If you would like to run for election, or you know someone that could be right for the job, please don’t hesitate to contact us.

Questions, inquiries and suggestions of candidates can be sent to the Nomination Committee.

E-mail: valg.solhogda@gmail.com

Best regards Sigrid, Eva and Silje in the Nomination Committee